AZ ÉLETJAVÍTÓ SZÖVETSÉG
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az Életjavító Szövetség (mint egyesület) szerveivel, tisztségviselőivel kapcsolatos jellemzőket, feladatokat, szabályokat az Alapszabály részletesen tartalmazza. Itt áttekintő jelleggel, a legfontosabb jellemzőket, feladatokat ismertetjük.

 

KÖZGYŰLÉS

Az Életjavító Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyen a rendes tagok szavazati, a tiszteletbeli és a pártoló tagok pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. A rendes tagok egyenlő értékű szavazattal rendelkeznek. A Közgyűlést az Ügyvezető hívja össze, legalább évente egy alkalommal. Döntéseit alapvetően egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

ÜGYVEZETŐ

Az Ügyvezető az Életjavító Szövetség felelős vezetője, akit a Közgyűlés az a rendes tagok közül titkos szavazással választ, öt év időtartamra. Az Ügyvezető legfontosabb feladatai:

  • döntés a tagok felvételéről, a tagság nyilvántartása;
  • az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  • a beszámolók és az éves költségvetés előkészítése, Közgyűlés elé terjesztése.

 

BIZOTTSÁGOK ÉS BIZTOSOK

A Közgyűlés és az Ügyvezető egyes feladatok ellátására, döntések előkészítésére állandó és eseti bizottságokat alakíthat, illetve biztosokat nevezhet ki, a cél, a feladatrendszer és a jogosultságok, kötelezettségek meghatározása mellett.

A bizottságok tagjai és a biztosok kötelesek pártatlanul, a legjobb tudásuk szerint ellátni megbízatásukat, és tevékenységük eredményéről megbízójuknak rendszeresen beszámolni.

 

KÖZÖSSÉGEK, SZOLGÁLATOK

Az Ügyvezető a társadalmi, illetve tagsági igények kielégítésére, az ÉSZ jogi és szervezeti keretei között közösségeket, szolgálatokat alapíthat, vagy fogadhat be és ismerhet el az ÉSZ szervezeti egységének. Az Ügyvezető a tervezett, illetve befogadásra jelentkező közösség, szolgálat résztvevőivel, vezetőivel együttműködve megállapítja a közösség, szolgálat nevét, kinevezi, a vezetőjét, valamint megalkotja szervezeti és működési szabályzatát, gazdálkodási rendjét. A közösség, szolgálat életében, munkájában való részvételnek nem feltétele az egyesületi tagsági viszony fennállása, illetve az nem is eredményez automatikusan egyesületi tagsági viszonyt.